Rugaciune pentru mantuirea sufletului

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, Prea Scump Mântuitor, Păstorul cel bun şi mult Milostive, ştiu şi recunosc, Doamne, că păcatele mele sunt atât de mari şi nenumărate, căci nu merit să fiu ascultat şi nici să primesc ceva bun de la Tine, căci rău înaintea Ta am făcut şi eu cu păcatele mele Te-am răstignit a doua oară, căci ce fel de păcate nu am făcut, ce fel de răutăţi nu am urzit şi ţesut, cu mintea, inima şi cu tot trupul şi sufletul meu, căci iată, îmi stau pururea înaintea mea şi le mărturisesc Ţie, Domnului şi Dumnezeului şi Împăratului meu.

Ţie îţi spun toate neascultările mele de Cuvântului Adevărului Tău, de părinţii cei duhovniceşti şi de cei trupeşti, Ţie îţi spun toate smintelile mele, toate desfrânările şi necurăţiile inimii mele, Ţie îţi spun toate nelegiuirile şi păcatele mele, pe care le-am făcut fără frică şi ruşine de dreapta Ta Judecată, pe care le-am mărturisit la duhovnic şi iarăşi le-am făcut, toate păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele cu ştiinţă şi neştiinţă, cele din noapte şi din zi şi cele cu mintea şi cu gândul, păcatele cele de moarte şi cele strigătoare la cer şi cele împotriva Duhului Sfânt, păcatele cele mari şi cele mici şi mulţimea greşealelor mele, aceste păcate care îmi stau pururea înaintea mea şi pentru care mă căiesc, şi-mi pare rău, şi zic din adâncul inimii mele: cum am putut eu să fac asemenea nelegiuiri, cum de nu m-am înfricoşat de mânia Ta cea Dumnezeiască?

Pentru aceasta recunosc că sunt vinovat focului gheenei şi muncilor de veci, căci am păcătuit mult, greu şi fără de iertare.

Am făcut… (îţi aminteşti păcatele)

Am judecat păcatele aproapelui meu.

Am râs de păcatele aproapelui meu.

Am lăudat şi m-am asociat la păcate cu alţii şi altele multe pe care nu mi le mai amintesc.

Pentru toate acestea mă căiesc din inimă şi îmi pare rău, plâng şi sunt hotărât să nu mai fac; ajută-mi neputinţei mele. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule şi mă mântuieşte, fie-ţi milă de mine, Păstorule cel bun, că Tu ai zis, că nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, şi ştiu că pentru cei săraci şi păcătoşi ai venit.

Primeşte şi pocăinţa mea şi ajută-mă să nu mai păcătuiesc, caută cu milostivire, Doamne Dumnezeule al Cerului şi al Pământului şi dă-mi dezlegare de toate păcatele mele, pe care le ştii şi le cunoşti. Dezleagă-mă cum ai dezlegat pe păcătoasa. Primeşte-mă ca pe fiul cel rătăcit şi încredinţează-mă ca pe Petru şi Pavel de iertarea Ta.

Iartă, Doamne, şi pe vrăjmaşii mei, care mă asupresc şi mă necăjesc, nu-i lăsa la pierzare. Dă-le şi lor întoarcere la calea Ta.

Iartă, Doamne, păcatele cele din ştiinţă şi neştiinţă ale robului Tău, Părintele (numele), care mi-a deschis ochii sufletului ca să cunosc calea Ta. Păzeşte-l de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. Ţine-l sănătos şi mai lasă-l printre noi, ca să ne călăuzească pe calea mântuirii.

Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai apărat cu mâna Ta cea tare şi mai lăsat pe vrăjmaşii noştri să râdă de noi.

Îţi mulţumim, că ai păzit cu Darul Tău şi pe Părintele nostru duhovnicesc (numele).

Întăreşte, Doamne, pe toţi fraţii şi surorile noastre şi toată comunitatea noastră creştină ortodoxă. Călăuzeşte-ne, Tu, pe toţi cu Harul Tău, până la capătul drumului, că fără de Tine, nu putem să facem nimic.

Vino în ajutorul nostru, Doamne, că suntem împresuraţi de spinii necazurilor de tot felul. Adu-ţi aminte Doamne, că, deşi, suntem păcătoşi, dar nu suntem vrăjmaşi ai Tăi, ci nişte neputincioşi. Scapă-ne de toţi vrăjmaşii Tăi, Mântuitorule, şi fă-ne cât mai multe posibilităţi de a întoarce sufletele pe calea Ta.

La Tine, Doamne, este toată nădejdea noastră, deşi nu suntem vrednici de mila Ta, dar Te ştim bun şi lesne iertător.

Te rugăm, Mult Milostive Doamne, dă-ne înţelepciune de la Tine de sus, ca să putem deosebi binele de rău, ca să putem să ne ferim de tot ce nu este plăcut înaintea Ta, să ştim cum să vorbim şi să alegem numai cele plăcute Ţie, ca să ne putem mântui, înţelepciune, care să ne facă să dispreţuim toate deşertăciunile lumii acestea.

Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Tale; pentru rugăciunile oştirilor cereşti: Serafimilor, Heruvimilor, Scaunelor şi Domniilor, Începătoriilor şi Puterilor, Stăpâniilor, Arhanghelilor şi Îngerilor; pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli, Proorocilor, Mucenicilor, Cuvioşilor, Părinţilor, Ierarhilor, ale Sfintelor Mucenice şi Cuvioasei Femei, cu ale Sfântului Înger păzitorul meu şi cu ale Patronului meu… şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi, că binecuvântat eşti Doamne, de toate oştirile cereşti şi Ţie slavă înălţăm şi noi în toată vremea vieţii noastre, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţită în vecii vecilor.

Amin !

One comment on “Rugaciune pentru mantuirea sufletului

Comments are closed.